Условия за доставка

Условия на сайта

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! 


Общи условия:
http://bionaturalni.net/  e   уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки. 
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на билки,билкови продукти и други стоки и издаване на касова бележка от фирма "Радиана 18"Еоод
 http://bionaturalni.net/ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката 
 http://bionaturalni.net/  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от 
 
 http://bionaturalni.net/ на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

 http://bionaturalni.net/ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

Права и задължения на страните

 http://bionaturalni.net/ се задължава:

Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

Клиентът се задължава:

Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

Да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки.

Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.

Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока,указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, 
 http://bionaturalni.net/ е освободена  от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
 
Лични данни:

 http://bionaturalni.net/ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, www.sirazida.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


Разкриване на информацията

 http://bionaturalni.net/ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

Е получил изричното писмено съгласие на Клиента.

Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са управомощени да изискват и събират такава информация.

Арбитраж:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

 

Гаранционни условия


 http://bionaturalni.net/ дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти на етикетите        за съответните продукти.

Ограничения за гаранцията:

Гаранцията отпада в случай на:

- Повреди, причина за които е съхранение или неправилна   употреба.

- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

Допълнителни условия:

 http://bionaturalni.net/не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.
 

Всички цени са с ДДС.